UkrainianPolish

.

Друк PDF


 

 ДІАЛОГ 2019  У МУЗЕЇ ЮЛІУША СЛОВАЦЬКОГО

 

З 4 по 8 вересня на базі обласного літературно-меморіального музею Юліуша Словацького в Кременці триває традиційний літературно-мистецький форум "ДІАЛОГ ДВОХ КУЛЬТУР".

 

15 раз поспіль в родинній садибі Великого Кременчанина зібралися літератори, науковці, митці - поляки та українці, щоб вшанувати поета-генія, обмінятися творчим доробком і просто поспілкуватися. "Діалог  2019"- особливий, адже цьогоріч виповнилося 2010 років від дня народження Поета, 15 років  офіційного відкриття Музею на міжнародному рівні та 15 років літературно-мистецьких зустрічей "Діалог Двох  Культур". Урочистість затьмарила трагічна смерть кременчанина Василя Жданкіна поета, кобзаря, постійного учасника "Діалогу". Василь Жданкін - митець від Бога, Людина, Патріот, Християнин. Українсько-польська делегація "Діалогу 2015" попрощалася із Кременецьким Кобзарем у Будинку культури.


ДІАЛОГ ДВОХ КУЛЬТУР 2019

DIALOGDWÓCHKULTUR2019

 

38 вересня:
Кременець – Накваша – Підкамінь – Вишнівець – Збараж

21 вересня: Варшава

 

3–8 września:
Krzemieniec – Nakwasza – Podkamień – Wiśniowiec
Zbaraż

21 września: Warszawa

 

ПІД ПАТРОНАТОМ:

Міністерствa культури та національної спадщини РП

Генерального Консульства РП у Луцьку

Ректора Люблінського католицького університету Яна Павла II

POD PATRONATEM:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku

J.M. Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

ФІНАНСУВАННЯ:

Сенат Речі Посполитої Польщі

Міністерство культури та національної спадщини РП

 

FINANSOWANIE:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

 

ОРГАНІЗАТОРИ від ПОЛЬщі:

Фундація „Допомога полякам на Сході”

Музей Юзефа Пілсудського в Сулеювку

 

ORGANIZATORZYPOLSCY:

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 

СПІВПРАЦЯ:

Головне управління Спілки польських письменників

Товариство відродження польської культури ім. Ю. Словацького в м. Кременці

Наквашанська загальноосвітня школа I–III ступенів

 

WSPÓŁPRACA:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego

w Krzemieńcu

Ogólnokształcąca Szkoła w Nakwaszy


КОНЦЕПЦІЯ літературної та культурознавчої частини:

Д-р Уршуля Ольбромска – історик мистецтва,
Маріуш Ольбромский – Спілка письменників Польщі

 

KONCEPCJA części literackiej i kulturoznawczej:

Dr Urszula Olbromska – historyk sztuki,
Mariusz Olbromski – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

 

КОНЦЕПЦІЯ історичної частини:

проф. д-р габ. Ґжеґож Новік – Музей Юзефа Пілсудського в Сулеювку,

Інститут політичних студій ПАН

 

KONCEPCJAczęścihistorycznej:

prof. zw. drhab. GrzegorzNowikMuzeumJózefaPiłsudskiegowSulejówku,

InstytutStudiówPolitycznych PAN

 

ПРОГРАМА / PROGRAM

 

КРЕМЕНЕЦЬ / KRZEMIENIEC

 

3 вересня / września (вівторок/ wtorek)

 

19.00

Вечірні мандрівки шляхами Юліуша Словацького у Кременці /
WieczornewędrówkiszlakiemJuliuszaSłowackiegopoKrzemieńcu

 

4 вересня / września (середа / środa)

 

9.00–14.00

 

 

Урочисте відкриття Діалогу двох культур

Uroczystości otwarcia Dialogu Dwóch Kultur

 

 

9.00–12.00

 

 • Урочисте Богослужіння за душу Юліуша Словацького у римо-като­лиць­кому костелі св. Станіслава Єпископа і Мученика (гомілія: кс. проф. д-р габ. Антоні Дембінскі, Ректор Люблінського католицького універ­ситетуЯнаПавла II; освя­чення дошки на честь кременецького пароха кс. Стефана Іва­ніцького; слово про ксьондза – Марія Вжещ, Люблінський католицький уні­верситет Яна Павла II) / Msza świętazaduszę śp. Juliusza Słowackiego w rzymskokatolickim kościele pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (homilia: J. M. ks. prof. dr. hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lu­belskiego Jana Pawła II; poświęcenie tablicy ku czci krzemienieckiego proboszcza ks. Stefana Iwanickiego; słowo o księdzu – Maria Wrzeszcz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II).
 • Покладання квітів до пам’ятника Тарасу Шевченку і на могилі Саломеї Сло­вацької (читання і декламування біля могили Саломеї: Роксолана При­стай, Уляна Павлишин, Анастасія Марчак, студентки польської філології Дрогобицького державного педа­гогічного університету ім. Івана Франка)/Złożeniekwiatówpodpom­nikiemTarasaSzewczenkiinagrobie Salomei Słowackiej (czytaniairecytacjeprzygrobieSalomei: Roksolana Prystaj, UlanaPawłyszyn, AnastazjaMarczak,stu­dentkifilologiipolskiejPaństwowegoUniwer­sytetuPedagogicznegoim. IwanaFrankiwDro­hobyczu).
 • Урочиста хода вулицею Словацького до музею Юліуша Словацького: Свято вулиці Словацького / Uroczystypochódulicą SłowackiegodoMuzeumJuliuszaSłowackiego: ŚwiętoulicySłowackiego.

 


12.00–14.00

 

Подвір’я Музею Юліуша Словацького / Dziedziniec Muzeum Juliusza Słowackiego

 

Інавгурація / Inauguracja

Виступи офіційних гостей, зокрема:

 

–  Представників керівних органів області, району, міста

–  Академіка НАН України – Миколи Жулинського

       Члена-кореспондента НАН України Ростислава Радишевського

       Видатного українського письменника Григорія Штоня

       Голови Тернопільської обласної організації НСПУ – Олександра Смика

 

Przemówienia oficjalnych gości, w tym:

 

– Przedstawiciela Konsulatu Generalnego RP w Łucku

– Przedstawiciela Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

– Prof. dr hab. Anny Nasiłowskiej, prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

– Magdaleny Merty, doradcy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Re­presjo­nowanych: Wspomnienie o Tomaszu Mercie, wiceministrze Kultury i Dzie­dzictwa Narodowego R.P.

 

Інавгураційні виступи / Wykłady inauguracyjne

 • Dorota Janiszewska-Jakubiak, dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dzie­dzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA: Wspólne dziedzictwo kulturowe Polski i Ukrainy. Szanse i wyzwania /Дорота Янішевска-Якубяк, дирек­тор Національного інституту польської культурної спадщини закордоном „ПОЛОНІКА”:Спільна культурна спадщина Польщі та України. Шанситавиклики.
 • Ростислав Радишевський, чл.кор. НАН України, проф. д філол. наук, за­ві­дувач кафедри полоністики Інституту філології Київського національ­но-го університету ім. Тараса Шевченка: Дві правди у „Срібному сні Сало-
  меї” /
  członekkorespondentNANUkrainy, prof. drhab. filol. naukRos­ty­sławRadyszewskij, kierownikKatedryPolonistykiInstytutuFilologiiNarodo­we­goUni­wersytetuim. TarasaSzewczenki: Dwieprawdyw „ŚniesrebrnymSalomei.

15.00–19.00

 

Музей Юліуша Словацького / MuzeumJuliuszaSłowackiego

Концерт до 200-річчя від дня народження Станіслава Монюшка:

Наталія Травкіна та Микола Нагірняк (Рівне)

(Програма включає твори Станіслава Монюшка, Фридерика Шопена,

Яна Ігнація Падеревського

 

Koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki:
Natalia Trawkina i Mikołaj Nahirniak (Równe)


Ювілейні виступи / Wystąpienia rocznicowe:

 • Dr Urszula Olbromska, historyk sztuki i Mariusz Olbromski, Warszawski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich: Spotkania w Krzemieńcu, 19992019. Jubileuszowe refleksje /дУршуля Ольбромска, історикмистецтва та Ма­ріуш Ольбромскі,Варшавське відділення Спілки польських письменників: Зустрічі в Кременці, 19992019. Ювілейні роздуми.
  • Тамара Сеніна, директор Музею Юліуша Словацького в Кременці: Музей і постать Юліуша Словацького, що стали символами єднання / Tamara Sienina, dyrektor Muzeum Juliusza Słowac­kiego w Krzemieńcu: Muzeum i po­stać Juliusza Słowackiego jako symbol pojed­nania.
  • DrJanSkłodowski,StowarzyszenieHistorykówSztuki, Oddział Warszawski: AtenyWołyńskiew 200. rocznicę przekształceniaGimnazjumWołyńskiegowLiceum (18192019)/ д-р Ян Склодовскі, Товариство істориків мистецтва, Варшавcьке відділення:Волинські Афіни – до 200-річчя перетворення Волинської гімназії на ліцей (1819–2019).
   • Микола Жулинський, акад., проф., Інститут літератури ім. Т. Г. Шев­ченка НАН України, Київ: Тарас Шевченко – з епохи романтиків (до 205-річчя з дня його народження)/ prof. drhab. Mykoła Żułynśkyj, akademik, Instytut Literatury im. T. H. Szewczenki NAN Ukrai­ny, Kijów: Taras Szewczenko – pisarz z epoki romantyków (z okazji 205 rocznicy urodzin).
   • Антоніна Ліснічук, канд. біол. наук, директор Ботанічного саду, Кре­ме­нець: Кременецький ботанічний сад: Історичні аспекти та сучасність/ dr Antonina Lisniczuk, dyrektor Ogrodu Botanicznego, Krzemieniec: Ogród Bota­niczny w Krzemieńcu. Aspekty historyczne i współczesność.

 

Душа-ластівка далеко від землі ...
– поетично-музична вистава до 210-річчя Юліуша Словацького
у виконанні студенток Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка:
Уляни Павшишин, Роксолани Пристай, Анастасії Марчак, Вікторії Григорчук, Лілії Зубар, Уляни Стець, Марти Клименко (польська філологія) та Юлії Осмачко і Ольги Мичко (Інститут музичного мистецтва).

(Концепція і режисура д-р Віра Меньок, Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного університету
ім. Івана Франка
)

 

Dusza-jaskółka daleko od ziemi…
impresja poetycko-muzyczna na 210. urodziny Juliusza Słowackiego
w wykonaniu studentek Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Iwana Franki w Drohobyczu:
Ulany Pawłyszyn, Roksolany Prystaj, Anastazji Marczak, Wiktorii Hryhorczuk,
Lilii Zubar, Ulany Steć, Marty Kłymenko
(filologia polska) oraz
Julii Osmaczko i Olgi Myczko (Instytut Sztuki Muzycznej).


(Koncepcja i reżyseria dr Wiera Meniok, Polonistyczne Centrum
Naukowo-Informacyjne im
. Igora MeniokaPaństwowego Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu)
5 вересня / września (четвер / czwartek)

 

9.00–13.00 Засідання в секціях / Obradywsekcjach

 

1. Історична секція / Sekcjahistoryczna

 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна акедемія ім. Тараса Шевченка / Obwodowa Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. TarasaSzewczenkiwKrzemieńcu

 

Історична конференція / Konferencja historyczna:
З історії Польщі та України /
Z dziejów Polski i Ukrainy

 

Вітальне слово, проф., канд. фіз.-мат. наук, Заслужений працівник народної ос­віти України, Афанасій Ломакович – ректор Кременецької обласної гума­ні­тарно-педа­гогічної академії ім. Тараса Шевченка/ Powitanie, prof. dr nauk fiz. i matem., Zasłu­żony Pracownik Oświaty Ukrainy, Afanasij Łomako­wycz, Rektor Krze­mie­niec­kiej Obwo­dowej Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki.

 

 • Prof. dr hab. Grzegorz Nowik, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, In­stytut Studiów Politycznych PAN: Warunki międzynarodowego uznania Polski
  i Ukrainy po 1918 r
  ./ проф. д-р габ. Ґжегож Новік, Музей Юзефа Пілсуд­ського в Сулеювку, Інститут політичних студій ПАН: Умови міжнародного визнання Польщі та України після 1918 р.
 • Ганна Капустян, діст.наук, проф. Кременчуцького національного уні­верситету ім. М. Остроградського, Кременчуг: Репресії радянського полі­тич­ного режиму проти польських осадників / prof. dr hab. nauk hist. Hanna Kapu­stian, Kremenczucki Uniwersytet Państwowy im. M. Ostrograd­skie­go, Kre­men­czug: Represje sowieckiego politycznego reżimu wobec polskich osadni-ków. 
 • Dr Emil Noiński, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: Kresy Wschodnie w dorobku naukowym i publicystycznym Mariana Dubieckiego (18381926) / д-р Еміль Ноіньскі, Музей Юзефа Пілсудського в Сулеювку:Східні Креси в науковому та публіцистичному доробку Маріана Дубецького (18381926).
 • Петро Кралюк, дфілол.наук, професор, проректор Національного універ­ситету „Острозька академія”: Український слід в Конституції
  3 Трав­ня
  / dr. hab. nauk filol., Petro Kraluk, prorektor Narodowego Uniwersy­tetu „Aka­de­mia Ostrogska”: Ukraiński wątek w Konstytucji 3 Maja.
 • Łukasz Suska, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku:Pamiątki z kampa-nii wołyńskiej Legionów Polskich w zbiorach Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku / Лукаш Суска, Музей Юзефа Пілсудського в Сулеювку: Па­м’ят­ні речі з Волинської кампанії Польських легіонів у колекції музею Юзефа Пілсудського у Сулеювку.
 • Данило Кравець, наук. співробітник Львівської національної бібліоте-
  ки ім. Василя Стефаника: Польсько-українські стосунки у поглядах
  М. Демко­вича-Добрянського
  / Danyło Krawec, naukowy pracownik Lwow­skiej Naro­dowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Wasyla Stefanyka: Polsko-ukraiń­skie stosunki w poglądach M. Demkowycza-Dobrzańskiego.
 • Łukasz Wieczorek, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku: Janowa Doli-
  na – kopalnia bazaltu. Rozkwit i działalność
  / Лукаш Вєчорек, Музей Юзефа Пілсудського в Сулеювку: Янова Долина – базальтова копальня. Розквіт та діяльність.
 • Ірина Скакальська, д-р іст.наук, проф., Кременецька обласна гума­ні­тарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка: Історія Кременця в 1917–1920 рр. у контексті історії України / prof. drhab. naukhist. Iryna Ska­kalśka, Krzemieniecka Obwodowa Humanistyczno-Pedagogiczna Akademia im. Tarasa Szewczenki: Historia Krzemieńca w latach 19171920 w kontekście historii Ukrainy.
 • Jacek Myszkowski, genealog, Koło Krzemieńczan w Warszawie: Od Krze­mień­ca do Katynia. Życiowa droga Bronisława Leopolda Buniakowskiego, nau­czyciela i żołnierza/ Яцек Мишковскі, генеалог, Коло кременчан у Варшаві: Від Кременця до Катині. Життєвий шлях Броніслава Леопольда Бу­няков­ського, вчителя та солдата.

 

 

9.00–13.00

 

2. Культурознавча секція / Sekcjakulturoznawcza

 

Музей Юліуша Словацького / MuzeumJuliuszaSłowackiego

 

Конференція / Konferencja:
Музейна справа та культурна спадщина
Zagadnienia z zakresu muzealnictwa i dziedzictwa kulturowego

 

 • BogdanRodziewicz,Warszawa: Mojawspółpracawlatach 2001–2009 zMu­zeumJuliuszaSłowackiego, InstytutemHumanistyczno-Pedagogicznymorazwła­dzamiMiastaKrzemieńcaiUkrainy, wzakresiepropagowaniawspólnegoDziedzictwa/ Богдан Роджєвіч, Варшава: Моя співпраця у 2001–2009 рр. з Музеєм Юліуша Словацького, Гуманітарно-педагогічним інститутом, а також владою міста Кременець та України у пропагуванні спільної спадщини.
 • Maria Wrzeszcz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Krzemieniecki dziekan i proboszcz ostatnich lat pokoju i pierwszych miesięcy II wojny światowej. Ksiądz kanonik Antoni Staniszewski (18871951)/ Марія Вжещ,Люблінський католицький університет Яна Павла ІI: Кременецький декан та парох останніх років миру та перших місяців Другої світової війни. Kсьондз-канонік Антоній Станішевський.
 • Наталія Лисенко-Єржиківська, канд. філол. наук, ст. наук. співробітник Інсти­туту лі­тератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Київ: Образ Вацлава Жевусь­кого – польського сходознавця, поета, музиканта, літератора
  в польській та українській літературі / dr nauk filol. Natalia Łysenko-Jerżykiwśka,starszy naukowy pracownik Instytutu Literatury im. T. H. Szew­czenki NAN Ukrainy, Kijów: Sylwetka Wacława Rzewuskiego – polskiego orien­talisty, poety, muzyka, pisarza w literaturze polskiej i ukraińskiej.
 • Joanna Kiwilszo,Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich, Uni­wersytet Warszawski: Portret rodziny Józefa Antoniego Beaupré, lekarza krze­mienieckiego, Francuza z pochodzenia, Polaka z wyboru, z konfederacją barską w tle / Йоанна Ківільшо, Осередок французької культури та франко­знавчих студій, Варшавськийуніверситет: ПортретродиниЮзефаАнтоніБопре, кременецькоголікаря, французазапоходженням, поляказавибо­ром, натлібарськоїконфедерації.
 • OльгаВаврик, заст. директораТернопільськогохудожньогомузею: Мис­тецтвоПольщіузбірціТернопільськогохудожньогомузею/ Olga Waw­ryk, wicedyrektor Tarnopolskiego Muzeum Sztuki: Malarstwo polskie w zbio­rach Tarnopolskiego Muzeum Sztuki.
 • Віктор Яручик, канд. філол. наук, Східноєвропейський Національний уні­верситет ім. Лесі Українки, м. Луцьк: Підляські мотиви у творчості украї­номовних митців Польщі/ drnaukfilol. Wiktor Jaruczyk: Wschodnio­europejski Narodowy Uniwersytet im. Łesi Ukrainki, Łuck: Podlaskie motywy
  w twórczości ukraińskojęzycznych artystów polskich.
 • Dr Marta Trojanowska, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu: Ku chwale Maryi i wolnej Ojczyzny. Patriotyczno-religijne przedstawienia i napisy na dzwonach z kreso­wych świątyń w oparciu o archiwalia rodziny Felczyńskich i zbiory Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu/ д-р Марта Трояновска, Дер­жавна вища східноєвропейська школа у Перемишлі, На­ціо­нальний музей Пе­ремишльської землі у Перемишлі:На пошану Марії та вільної бать­ківщини. Патріотичні та релігійні вистави і написи на дзвонах храмів східних кресівв архівах родини Фельчинських та колекціях Націо­наль­ного музею Перемишльської землі у Перемишлі.
 • Микола Проців, заступник директора Бережанського краєзнавчого музею: Зіновій Штокалко – Лікар. Бандурист. Письменник. Художник/ Mykoła Prociw, wicedyrektor Muzeum Krajoznawczego w Brzeżanach: Zinowij Szto­kałko – Lekarz. Bandurzysta. Pisarz. Malarz.
 • Prof. dr hab. Władysław Makarski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Nazwa ‘Wołyń’ i jej różne badawcze implikacje / проф. д-р габ. Владислав Макарскі, Люблінський католицький університет Яна Павла ІI: Назва „Wołyń” та її різні дослідницькі інтерпретації.

 

 


15.00–19.00

 

Музей Юліуша Словацького / MuzeumJuliuszaSłowackiego

 

Конференція літературознавча / Konferencja literacka:


Романтичне окрилення – колись і тепер
Inspiracje romantyczne – dawniej i dziś

 

 • Йосип Лось, проф., д-р політ. наук, Львівський національний університет ім. Івана Франка: Орієнтир творчості Юліуша Словацького: навчити сум­ління розрізняти добро і зло / prof. drhab. naukpolit. Josyp Łoś,LwowskiUni­wersytetNarodowyim. Iwana Franki:Zagadnienie twórczości Juliusza Sło­wackiego: nauczyć sumienie rozróżniać dobro i zło.
 • Prof. dr hab. Włodzimierz Toruń, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: ‘Aby język giętki…’. Juliusza Słowackiego zmagania ze słowem/ проф., д-р габ. Влодзімєж Торунь, Люблінський католицький університет Яна Павла ІІ: ‘Aby język giętki…’. Змагання Юліуша Словацького зі словом.

 

 • Євген Нахлік, чл.-кор. НАН України,проф. д філол. наук, директор Інституту літератури ім.­менника)/ członek korespondent NAN Ukrainy, prof. dr hab. filol. nauk Jewhen Nachlik, dy­rektor Instytutu Literatury I. Franki NAN Ukrainy: Pantelejmon Kulisz w kręgu polskich romantyków (z okazji 200. lecia narodzin pisarza).
 • DrUrszulaMakowska,InstytutSztukiPAN, Warszawa: Słowackiwśródrze-
  czy/ д-р Уршуля Маковска, Інститут мистецтва ПАН, Варшава: Сло­вацький серед речей.

 

 • Ольга Смольницька, ст. наук.співробітник Київського літературно-мемо­ріального музею М. Рильського: Вибрана поезія Юліуша Словацького уперекладознавчому аспекті: практичне значення / OlgaSmolnycka,starszyprac. nauk. Muzeum Maksyma Rylskiego w Kijowie: Wybrane poezje Juliusza Słowackiego pod kątem przekładów: znaczenie praktyczne.
 • Dr Wiera Meniok, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu: ‘Nie stanie się nic więcej. Już wszystko się stało…’:toast” dla Juliusza Słowackiego w „Srebrnym i czarnym” Jana Lechonia/ канд. філол. наук Віра Меньок, Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Іва­на Франка:‘Нічого вже не станеться. Все вже сталося...’:тост за Юліуша Словацького уСрібному та чорномуЯна Лєхоня.

 

 • Марина Павленко, канд. філол. наук, Уманський державний педагогічний уні­вер­ситет імені Павла Тичини: Уманці в житті і творчості Юліуша
 • Словацького /drnaukfilol. Maryna Pawłenko, Państwowy Uniwersytet Pe­da­gogiczny im. Pawła Tyczyny w Humaniu: „Humańczycy” w życiu i twórczości Ju­liusza Słowackiego.
 • Dr Jan Musiał, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu: Motywy barski i humański twórczości wieszczów romantycznych w ćwierć­mille­nijnej perspektywie dziejowej / Д-р Ян Мусял, Державна вища східно­євро­пей­ська школа у Перемишлі: Барський та уманський мотиви у твор­чості романтичних пророків у історичній перспективі чверті тися­чоліття.
 • Ірина Більдюг, зав. фондами Київського літературно-меморіального му­зею Максима Рильського: Документальні матеріали до вшанування пам’яті Юліуша Сло­вацького у фондових матеріалах Київського літературно-мемо­ріального музею М. Рильського / Irina Bildiug, główny inwentaryzator Muzeum Maksyma Rylskiego w Kijowie: Materiały źródłowe do uhonorowania pamięci Juliusza Słowackiego w zbiorach archiwalnych Muzeum M. Rylskiego w Kijowie.
 • ТетянаКрохмальна,мол. наук. співробітникНаціональногозаповідникаЗамкиТернопілля,Збараж: ТарасШевченкоіАдамМіцкевичдвагеніїнаціональноїсамоідентичності / Tetiana Krochmalna, pracownik mery­toryczny Rezerwatu Narodowego „Zamki Tarnopolszczyzny”, Zbaraż: Taras Szewczenko i Adam Mickiewicz – dwa geniusze idei tożsamości narodowej.
 • НаталіяПерескокова,наук. співробітникМузею Юліу­ша Словацького в Кре­менці: СтаніславаЛевінськапершавУкраїнідослідницяЮліушаСло­вацькогоуспогадахнащадків / Natalia Pereskokowa, pracownik naukowy Muzeum Juliusza Słowackiego w Krze­mieńcu: Stanisława Lewińska, pierwsza w Ukrainie badaczka Juliusza Słowac­kiego – we wspomnieniach potomnych.

 

Презентація збірника
„Вокальні твори С. Монюшка та Ф. Шопена в класі постановки голосу”
. ГалинаШвидків, співачка (Рівнe). Концерт

 

Prezentacja zbioru
„Utwory wokalne S. Moniuszki oraz F. Chopina w klasie ustawienia głosu”.

Hałyna Szwydkiw, piosenkarka (Równe). Koncert

 

SpołecznaSzkoła Polska im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu /

ШколапольськоїмовиприТовариствівідродженняпольськоїкультури
ім. Юліуша Словацького у Кременці

 

Spotkanie autorskie z młodzieżą. Małgorzata Karolina Piekarska,
pisarka, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich


Авторська зустріч з молоддю. Малгожата Кароліна Пєкарска,
письменниця, голова Варшавського відділення Спілки польських письменників

 

 


6 вересня / września (piątek / п’ятниця)

 

9.00–15.00

 

Виїздне засідання на тему пам’яток архітектури до Накваші та Підкаменя /
Sesja zabytkoznawcza do Nakwaszy i Podkamienia

 

Накваша / Nakwasza

Зустріч з вчительським колективом та учнями Наквашанської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів, відвідування музею Леопольда Бучковського / Spotkanie z gronem peda­gogicznym i uczniami Ogólnokształcącej Szkoły w Nakwaszy, zwiedzenie Mu­zeum Leo­polda Buczkowskiego

 

 • MariuszOlbromski,Oddział WarszawskiStowarzyszeniaPisarzyPolskich: Sło­woopisarzu, malarzuirzeźbiarzuLeopoldzieBuczkowskimzNakwaszy / Ма­ріуш Ольбромскі, Варшавське відділення Спілки польських пись­мен­ників: Слово про письменника, художника та скульптора Леопольда Бучков­ського з Накваші.

 

 • MałgorzataKarolinaPiekarska,pisarka, prezesOddziałuWarszawskiegoSto­warzysze­niaPisarzyPolskich: Spotkanieautorskiezmłodzieżą / Малгожата Каро­ліна Пєкарска, письменниця, голова Варшавського відділення Спілки польських письмен­ників: Авторська зустріч з молоддю.

 

Підкамінь / Podkamień

Dawny kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii i klasztor oo. Domi­nikanów (ob. kościół i klasztor Pochodzenia Drzewa Krzyża Pańskiego) / колишня церква Успіння Пре­святої Богородиці та домініканський монастир (нині – Церква і Монастир походження дерева Хреста Господнього)

 • DrStanisławDziedzic,dyrektorBibliotekiKraków: Podkamień, „KresowaCzę­stochowa/ Д-р Станіслав Дзєдзіц, директор Бібліотеки Краків: Підкамінь, „Ченстохова Кресів”.

 

16.00–19.00

 

Музей Юліуша Словацького / MuzeumJuliuszaSłowackiego

 

Конференція / Konferencja:
Скарбниця багатовікової спадщини – питання літератури
Skarbnica dziedzictwa wieków – zagadnienia z zakresu literatury

 

 • Prof. dr hab. Walentyna Sobol, Uniwersytet Warszawski: Filip Orlik (1672–1742) i jego dziennik / проф. д-р габ. Валентина Соболь, Варшавський уні­верситет: Пилип Орлик (1672–1742) та його щоденник.
 • Григорій Штонь, проф. д-р філол. наук, Київ: Володимир Гнатюк про Вацлава Жевуського / prof. dr hab. filol. nauk, HryhorijSztoń,Kijów: Woło­dymyrHnatiukoWacławieRzewuskim.
 • Prof. dr hab. Henryk Duda, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II: Mak­symilian Jakubowicz (1785–1853) jako prekursor glottodydaktyki w świetle jego rozprawki „O nauczaniu języków” (Krzemieniec 1826) / проф. д-р габ. Генрик Дуда, Люблінський католицький університет Яна Павла ІІ: Максиміліан Яку­бович (1785–1853) як засновник глоттодидактики у світлі свого нарису „Про викладання мови” (Krzemieniec 1826).
 • Андрій Кузьменко, канд. іст. наук, ст. наук. співробітник Національного історико-етнографічного заповідника „Переяслав”, Переяслав-Хмельниць­кий: Значення переяславського спадку Шолом-Алейхема у становлен-
  ні його творчості /
  dr nauk hist. Andrij Ku
  źmenko, pracownik naukowy Narodo­wego Rezerwatu Historyczno-Etnograficznego „Perejasław”,Perejasław Chmiel­nicki: Znaczenie perejasławskiejspuścizny Szolema-Alejchema w roz­woju jego twór­czości.
 • Dr Jan Wolski, Uniwersytet Rzeszowski: Topielec z rzeki snu. Liryka Jerzego Pleśniarowicza / Д-р Ян Вольскі, Жешувський університет: Потопельник з річки сну. Лірика Єжи Плесняровича.
 • Ольга Яручик, канд. філол. наук, Східноєвропейський Національний уні­вер­ситет ім. Лесі Українки, м. Луцьк: Ідейно-естетичні позиції представ­ників польської групи „Скамандр” / drnaukfilol. OlgaJaruczyk,Wschod­nioeuropejskiUniwersytetNarodowyim. Łesi Ukrainki w Łucku: Poglądy ideo­logiczne i estetyczne przedstawicieli polskiej Grupy Skamander
 • Надія Мориквас, поетеса, журналіст, Львів: Польський контекст Миколи Бажана / NadijaMorikwas, poetka, dziennikarka, Lwów: PolskikontekstMykołyBażana.

 


7 вересня / września (sobota / субота)

 

Виїздне засідання на тему пам’яток архітектури до Вишнівця та Збаража /
Sesja zabytkoznawcza do
WiśniowcaiZbaraża

 

Вишнівець / Wiśniowiec

9.00–10.00

Національний заповідник „Замки Тернопілля”: Вишнівецький палац /
RezerwatNarodowyZamkiTarnopolszczyzny”: PałacwWiśniowcu

 

 • Любов Шиян, к.наук. співробітник Національного заповідника „Замки Тер­нопілля”, Вишнівець: Екскурсія на тему: Вишнівецький палац як культурний осередок Во­лині XVIII ст. / LubowSzyjan, dok., pracowniknaukowyRezerwatuNarodo­wegoZamkiTarnopolszczyzny”, Wiśniowiec: PałacwWiśniowcujakokulturalnyośrodekWołyniawXVIIIw.

 

Збараж / Zbaraż

11.00–19.00

Національний заповідник „Замки Тернопілля”: Збаразький замок / RezerwatNarodowyZamkiTarnopolszczyzny”: Zamek wZbarażu,

 

 • Вітальне слово: Powitanie: generalnyAnatolijMacipura,dyrektorRezerwatuNaro­dowegoZamkiTarnopolszczyzny

 

 

Літературна бесіда / Biesiada literacka

 

1. Конференція / Konferencja
В літературному горнилі / W literackim tyglu

 • Олександр Смик, голова Тернопільської обласної організації Національної Спілки письменників України, поет, бард: Презентація авторських тво­рів, співана поезія / Oleksandr Smyk, prezes Tarnopolskiego Oddziału Orga­nizacji Narodowego Stowarzyszenia Pisarzy Ukrainy, poeta, bard: Prezentacja utworów autorskich – poezja śpiewana.
 • Олександр Левченко,член Національної Спілки журналістів України, Тер­но­піль: Перехрестя культур. Українсько-польські літературні взаємини в Гали­чині в першій половині ХХ ст. / OleksandrLewczenko,członekNa­rodowego Związku Dziennikarzy Ukrainy, Tarnopol: Przenikaniekultur. Ukra­ińsko-polskierelacjeliterackie wGalicjiw pierwszej połowieXX wieku.
 • Prof. drhab. LudmiłaSiryk,UniwersytetMariiCurie-SkłodowskiejwLublinie: Poezjapolskawtłumaczeniachukraińskich / проф. д-р габ. Людмила Сірик, Університет Марії Кюрі-Скло­дов­ської у Любліні: Польська поезія в укра­їн­ських перекладах.
 • Олександр Гордон, член Національної Спілки письменників України, Львів: Романтика міста: погляд на поезію ХХ століття / Oleksandr Gor­don, członek Narodowego Stowarzyszenia Pisarzy Ukraińskich, Lwów: Ro­mantyka miasta: pogląd na poezję XX wieku.

 

2. Обговорення в контексті власної творчості
Omówienia w kontekście własnej twórczości

 

 • Małgorzata Karolina Piekarska,pisarka, prezes Oddziału Warszawskiego Sto­warzy­szenia Pisarzy Polskich: Nastoletni czytelnik z Ukrainy a czytelnik w Polsce w kontakcie ze światem, przeze mnie opisanym w powieściach: po­dobieństwa i różnice / Малгожата Кароліна Пєкарска, письменниця, голова Варшав­сь­кого відділення Спілки польських письмен­ників: Читач-підліток з України та читач з Польщі у контакті зі світом, описаним у моїх романах: по­дібності та відмінності.
 • Bohdan Zadura, poeta, prozaik, tłumacz, krytyk literacki, redaktor naczelny mie­sięcznika „Twórczość”:Moja przygoda z prozą ukraińską. Od Andrija Bon­dara do Natalii Śniadanko / Богдан Задура, поет, прозаїк, перекладач, літе­рату­рознавець, головний редактор щомісячного журналу „Творчість”: Моя при­года з українською прозою. Від Андрія Бондара до Наталії Сняданко.
 • Kazimierz Burnat,prezes Dolnośląskiego Oddziału Związku Literatów Polskich we Wrocławiu:Moja mała Ojczyzna: wiersze własne / Казімєж Бурнат, літе­ратор, голова Дольно­шльонського відділення Асоціації польських письмен­ників у Вроцлаві: Моя мала батьківщина: власні вірші.

 

3. Презентації поетичних та прозових книг
польськими та українськими письменниками
Prezentacje
książekpoetyckichiprozatorskich
przezliteratówpolskichiukraińskich

Модерація: проф., д-р габ. Анна Насіловска,
голова Головного правління Спілки польських письменників

Prowadzenie: prof. dr hab. Anna Nasiłowska,
prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
/

 • Сергій Синюк, член Національної Спілки письменників України, поет, бард, Кременець: Презентація авторських творів, співана поезія / SerhijSyniuk, członek Narodowego Stowarzyszenia Pisarzy Ukraińskich, poeta, bard, Krzemie­niec: Prezentacja utworów autorskich – poezja śpiewana.
 • Mariusz Olbromski, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich: Powroty do Krzemieńca (okolicznościowa książka na dwudziestolecie Dialogu Dwóch Kultur); tłumaczenie na język ukraiński prof. dr hab. Walentyna Sobol, Uniwersytet Warszawski, Wydawnictwo „Fraza, Rzeszów 2019. Słowo wstępne, redaktortomudr Jan Wolski, Uniwersytet Rzeszowski / Маріуш Оль­бром­скі,Варшавське відділення Спілки польських письменників: Повернення до Кре­менця (книга, написана до 20-річчя Діалогу двох культур); переклад україн­ською проф. д-р габ. Валентина Соболь (Варшавський університет, Ви­дав­ництво „Фраза”, Жешув 2019). Передмова, редактор книги д-р Ян Вольскі, Жешувський університет.
 • Олександр Гордон, член Національної Спілки письменників України, Львів: лірична урбаністика. Презентація авторських поетичних збірок: Міста і рими (2016), Вежа любові (2018), Ірпінь. Поезія. Любов (2019), Холод­нояр­ська мова (2019) / Oleksandr Gordon, członek Narodowego Sto­warzyszenia Pi­sarzy Ukraińskich, Lwów:Liryczna urbanistyka. Prezentacja autor­skich tomików poetycznych: Miasta i rymy (2016), Wieża miłości (2018), Irpień. Poe­zja. Miłość (2019), Mowa Chłodnego Jaru (2019).
 • Неоніла Крем’янчанка, член Національної Спілки письменників України, Тернопіль: Презентація видання: Живу тобою, Україно (Тернопіль 2019) / NeoniłaKremjanczanka,członkiniNarodowegoStowarzyszeniaPisarzyUk­raiń­skich, Tarnopol: Prezentacjawydawnictwa: Żyję Tobą, Ukraino(Tarnopol 2019).
 • Franciszek Haber, literat, KatowickiOddział ZwiązkuLiteratówPolskich: Raptularz Kresowy (Warszawa 2019) / Францішек Габер, літератор, Като­віцьке відділення Асоціації польських письменників: Щоденник Кресів (War­szawa 2019).
 • Любов Ніжник-Бурак, член Національної Спілки письменників України, пое­теса, журналіст, Тернопіль: Презентація авторських збірок / LubowNiżnyk-Burak, członkini Narodowego Stowarzyszenia Pisarzy Ukraińskich, poetka, dzien­nikarka, Tarnopol: Prezentacjatomikówautorskich.
 • Юрій Вітяк, член Національної Спілки письменників України, Тернопіль: Презентація авторських поетичних збірок / JurijWitiak, członekNarodo­wegoStowarzyszeniaPisarzyUkraińskich:Prezentacjaautorskichtomikówpoe­tyckich.
 • Зоряна Замкова, член Національної спілки журналістів України, поетеса, есеїст: Презентація власної творчості / ZorianaZamkowa, członkiniNaro­do­wegoStowarzyszeniaPisarzyUkraińskich, poetka, eseistka: Prezentacjautwo­rówwłasnych.
 • Тетяна Яворська, викладач медучилища ім. А. Річинського, поетеса-бард, Кре­менець: Презентація авторських творів – співана поезія / TetianaJa­worśka,wykładowczyni w szkolemedycznejim. A. Riczyńskiego, poetka, bard, Krze­mie­niec: Prezentacja utworów autorskich – poezja śpiewana.

 

4. Презентації видань / Prezentacje wydawnictw

 

 • Олена Гаськевич, ст. співробітник Музею Юліу­ша Словацького в Кре­менці: Юліуш Словацький в україн­сь­ких перекладах, опрацювання Тамара Сеніна, (Тернопіль 2019) / OlenaHaśkie­wicz,starszypracowniknaukowywMuzeumJuliuszaSłowackiegowKrze­mieńcu: Słowackiwprzekładachuk­raińskich, opra­cowanieTamaraSienina (Tarnopol 2019).
 • Piotr Jegliński, dyrektor Wydawnictwa Editions Spotkania: Roman Potocki. Wtrzech wojnach. Wspomnienia(Editions Spotkania, Warszawa, 2018) / Пйотр Єглінскі, директор видавництва „Editions Spotkania”: Роман Потоцький. У трьох війнах. Спогади (Editions Spotkania, Варшава, 2018).
 • Євген Нахлік, чл. кор. НАН України, проф. д-р філол. наук, директор Інституту літератури ім. І. Франка НАН України, Львів: Перипетії з при­ват-доцентурою Івана Франка у Львівському та Чернівецькому універ­ситетах (Львів 2018, 172 c., „Франкознавча серія”, вип. 16). Віражі Фран­кового духу: Світогляд. Ідеологія. Література (Наукова думка, Київ 2019, 639 с., Проект „Наукова книга”) / Jewhen Nachlik, członek korespondent NAN Ukrainy, prof. dr hab. naukfilol., dy­rektorInstytutuLiteraturyI. FrankiNANUkrainy, Lwów: Problemyzwiązanezdocenturą IwanaFranki na uniwer­sytetach we Lwowie i Czerniowcach (Lwów 2018, 172 s., „SeriaFran­koznawcza”, wyd. 16). Meandryduchafranki: Światopogląd. Ideologia. Lite­ratura (Nauko­wa dumka, Kijów 2019, 639 s., Projekt „Naukowa knyha”).
 • Marzena Janiszewska, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowe-go za Granicą POLONIKA: Prezentacja wybranych wydawnictw POLONIKA: pub­likacji książkowych i kompletów, materiałów edukacyjnych, wydawnictw multi­medialnych, dokumentów/ Мажена Янішевська, Національний інсти­тут польської культурної спадщини закордоном „ПОЛОНІКА”: Презен­тація ви­браних публікацій „ПОЛОНІКИ”: книжкові видання та ком­плекти, нав­чальні матеріали, мультимедійні видання, документи.
 • Piotr Jezierski, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”: Prezentacja wy­branych publikacji książkowych, materiałów edukacyjnych oraz prasy wyda­wa­nych i wspieranych przez Fundację / Пйотр Єзєрскі, Фонд „Допомога полякам на Сході”: Презентація вибраних книжкових видань, навчальних мате­ріалів та преси, опублікованих та профінансованих Фондом.

 

5. Прес-блок / Blok prasowy

 • Lilia Zubar, Ulana Steć, Wiktoria Hryhorczuk, studentki filologii polskiej Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu: ‘Miasto nasze może się poszczycić…’: o Kazimierzu Wierzyńskim, Iwanie France i Brunonie Schulzu w przedwojennym drohobyckim czasopiśmie gim­nazjalnym „Młodzież” / Лілія Зубар, Уляна Стець, Вікторія Григорчук, студентки Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка: ‘Наше місто може пишатися...’: про Казімєжа Вє­жинського, Івана Франка та Бруно Шульца в передвоєнному Дро­го­бицькому гімна­зійному журналі „Молодь”.
 • Іван Потій, член Національної спілки письменників України, поет, Кре­менець: Презентація останнього видання літературно-мистецького аль­манаху „Курінь” Галицько-Волинського братства / IwanPotij, członek Narodowego Stowarzyszenia Pisarzy Ukraińskich, poeta, Krzemieniec: Prezenta­cjanajnowszegowydawnictwaalmanachuliterackiegoiartystycznegoKuriń” BractwaHalicko-Wołyńskiego.
 • Janusz Paluch, redaktor „CracoviaLeopolis”: Współczesne prasowe wydaw­nictwa poświęcone Kresom w Polsce. Próba raportu / Януш Палюх, редактор CracoviaLeopolis: Сучасна преса про Креси в Польщі. Спроба під­сумування.
 • Вікторія Іваницька, директор Інформаційного центру „Діалог”, редактор сайту „Кременець Сіті”, член Національної спілки журналістів України, Кременець: „Діалог” про Діалог двох культур / Wiktoria Iwanycka, dy­rektor Centrum Informacyjnego „Dialog”, redaktor strony internetowej Krze­mie­niec City, członkini Narodowego Stowarzyszenia Dziennikarzy Ukrainy, Krze­mieniec: „Dialog” na temat Dialogu Dwóch Kultur.

 

Засідання супроводжують / Spotkaniom towarzyszy:

 • Літературний пленер „Вересневе натхнення” (мандрівки поетів містом та землею Сло­вацького – літератори збирають враження для майбутніх творів) координато­ри Тамара Сеніна, Наталія Лисенко-Єржиківська / Plenerlite­rackiWrześniowenatchnienia(wędrówkipoetówpomieścieikrainieSło­wac­kiego, literacizbierają wrażeniadoprzyszłychutworów) koor­dynatorki TamaraSienina, Natalia Łysenko-Jerżykiwśka.
 • Ярмарка видань в Музеї Юліуша Словацького / KiermaszwydawnictwwMuzeumJuliuszaSłowackiego.
 • Щодня після 20 вечора на ґанку музею Юліуша Словацького: Креме­нецькі поетичні вечори (поети презентують свої вірші) / Codzienniepo 20.00 nagankuMuzeumJuliuszaSłowackiego: Krzemienieckiewieczorypoezji (prezentacjewierszyprzezpoetów).


ZAKOŃCZENIE DIALOGU DWÓCH KULTUR

ЗАВЕРШЕННЯ ДІАЛОГУ ДВОХ КУЛЬТУР

21 września (sobota / субота)

Warszawa / Варшава

10.00

Złożenie wieńców pod pomnikiem Juliusza Słowackiego na Placu Bankowym i pod pomnikiem Tarasa Szewczenki przez delegacje polskie i ukraińskie / Покладання вінків до пам’ятника Юліушу Словацькому на Банківській площі та до пам’ятника Тарасу Шевченку польською та українською делегаціями.

11.00–15.00

Siedziba Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 / Садиба Головного правління Спілки польських письменників, м. Варшава, вул. Краківське Передмістя 87/89

 

Wystąpienia okolicznościowe / Виступи з нагоди ювілею

 • Mariusz Olbromski, Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich: Re­la­cja z Dialogu Dwóch Kultur na terenie Ukrainy (pokaz audiowizualny) / Ма­ріуш Ольбромскі, Варшавське відділення Спілки польських письмен­ників: Реляція з Діалогу двох культур на території України (аудіо­ві­зуальний показ).
 • dr Emil Noiński, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, redaktor części pol­skiej, mgr filologii Switłana Wynnyczenko, starszy bibliotekarz, Lwowska Ob­wodowa Ogólna Biblioteka Naukowa, redaktor części ukraińskiej: Prezen­tacja wydawnictwa „Dialog Dwóch Kultur” (R. XIII, Warszawa 2019)/ д-р Еміль Ноіньскі, Музей Юзефа ПілсудськоговСулеювку, редакторпольськоїчас­ти­ни, магістр філологіїСвітлана Винниченко, провідний бібліотекар, Львів­ська обласна універсальна наукова бібліотека,редакторукраїнськоїчастини: Пре­зентація видання „Діалог Двох Культур” (Р.XIII, Варшава 2019).

 

Konferencja naukowa/ Наукова конференція:
Kazimierz Wierzyński. W 50. lecie śmierci
Казімєж Вєжинський. До 50-ї річниці від дня смерті

 

 • prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w War­szawie:Kazimierz Wierzyński. W 100-lecie urodzin poety / проф. д-р габ. Кшиштоф Дибчяк, Університет Кардинала Вишинського у Варшаві: Казі­мєж Вєжинський. До 100-річчя поета від дня народження поета.
 • doc. dr Hanna Ivanoczko, Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Iwana Franki w Drohobyczu: Poezja Kazimierza Wierzyńskiego w tłumaczeniach uk­raińskich / д-р Ганна Іваночко, доцент, Дрогобицький державний педа­го­гічний уні­верситет ім. Івана Франка: Поезія Казімєжа Вєжинського в ук­раїнських перекладах.
 • prof. dr hab. Beata Dorosz, Instytut Badań Literackich PAN:„Panny moje, Muzy” – Kazimierz Wierzyński i kobiety (próba szkicu biograficznego) / проф. д-р габ. Беата Дорош, Інститут літературних досліджень ПАН: „Панни мої, Музи” – Казімеж Вєжинський та жінки (спроба біографічного нарису).
 • prof. dr hab. Anna Nasiłowska, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pi­sarzy Polskich:Wierzyński wobec XX wieku / проф., д-р габ. Анна Насі­ловска, голова Головного правління Спілки польських письменників: Вє­жинський і ХХ століття.

 

Część artystyczna / Художня частина

 

prezentacje wierszy Kazimierza Wierzyńskiego,
poetów grupy Skamander oraz poetów ukraińskich XX w.
Презентація віршів Казімєжа Вєжинського,
поетів групи „Скамандер”та українських поетів XX ст.

 

Konferencję zamykazłożeniekwiatównamogileKazimierzaWierzyńskiegonaCmentarzuPowązkowskim / Конференція завершується покладанням кві­тів на могилу Казімєжа Вєжинського на Повонзківському цвинтарі.