.

Друк


 

 ДІАЛОГ 2019  У МУЗЕЇ ЮЛІУША СЛОВАЦЬКОГО

 

З 4 по 8 вересня на базі обласного літературно-меморіального музею Юліуша Словацького в Кременці триває традиційний літературно-мистецький форум "ДІАЛОГ ДВОХ КУЛЬТУР".

 

15 раз поспіль в родинній садибі Великого Кременчанина зібралися літератори, науковці, митці - поляки та українці, щоб вшанувати поета-генія, обмінятися творчим доробком і просто поспілкуватися. "Діалог  2019"- особливий, адже цьогоріч виповнилося 2010 років від дня народження Поета, 15 років  офіційного відкриття Музею на міжнародному рівні та 15 років літературно-мистецьких зустрічей "Діалог Двох  Культур". Урочистість затьмарила трагічна смерть кременчанина Василя Жданкіна поета, кобзаря, постійного учасника "Діалогу". Василь Жданкін - митець від Бога, Людина, Патріот, Християнин. Українсько-польська делегація "Діалогу 2015" попрощалася із Кременецьким Кобзарем у Будинку культури.


ДІАЛОГ ДВОХ КУЛЬТУР 2019

DIALOGDWÓCHKULTUR2019

 

38 вересня:
Кременець – Накваша – Підкамінь – Вишнівець – Збараж

21 вересня: Варшава

 

3–8 września:
Krzemieniec – Nakwasza – Podkamień – Wiśniowiec
Zbaraż

21 września: Warszawa

 

ПІД ПАТРОНАТОМ:

Міністерствa культури та національної спадщини РП

Генерального Консульства РП у Луцьку

Ректора Люблінського католицького університету Яна Павла II

POD PATRONATEM:

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Łucku

J.M. Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

 

ФІНАНСУВАННЯ:

Сенат Речі Посполитої Польщі

Міністерство культури та національної спадщини РП

 

FINANSOWANIE:

Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP

 

ОРГАНІЗАТОРИ від ПОЛЬщі:

Фундація „Допомога полякам на Сході”

Музей Юзефа Пілсудського в Сулеювку

 

ORGANIZATORZYPOLSCY:

Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”

Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku

 

СПІВПРАЦЯ:

Головне управління Спілки польських письменників

Товариство відродження польської культури ім. Ю. Словацького в м. Кременці

Наквашанська загальноосвітня школа I–III ступенів

 

WSPÓŁPRACA:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Towarzystwo Odrodzenia Kultury Polskiej im. Juliusza Słowackiego

w Krzemieńcu

Ogólnokształcąca Szkoła w Nakwaszy


КОНЦЕПЦІЯ літературної та культурознавчої частини:

Д-р Уршуля Ольбромска – історик мистецтва,
Маріуш Ольбромский – Спілка письменників Польщі

 

KONCEPCJA części literackiej i kulturoznawczej:

Dr Urszula Olbromska – historyk sztuki,
Mariusz Olbromski – Stowarzyszenie Pisarzy Polskich

 

КОНЦЕПЦІЯ історичної частини:

проф. д-р габ. Ґжеґож Новік – Музей Юзефа Пілсудського в Сулеювку,

Інститут політичних студій ПАН

 

KONCEPCJAczęścihistorycznej:

prof. zw. drhab. GrzegorzNowikMuzeumJózefaPiłsudskiegowSulejówku,

InstytutStudiówPolitycznych PAN

 

ПРОГРАМА / PROGRAM

 

КРЕМЕНЕЦЬ / KRZEMIENIEC

 

3 вересня / września (вівторок/ wtorek)

 

19.00

Вечірні мандрівки шляхами Юліуша Словацького у Кременці /
WieczornewędrówkiszlakiemJuliuszaSłowackiegopoKrzemieńcu

 

4 вересня / września (середа / środa)

 

9.00–14.00

 

 

Урочисте відкриття Діалогу двох культур

Uroczystości otwarcia Dialogu Dwóch Kultur

 

 

9.00–12.00

 

 


12.00–14.00

 

Подвір’я Музею Юліуша Словацького / Dziedziniec Muzeum Juliusza Słowackiego

 

Інавгурація / Inauguracja

Виступи офіційних гостей, зокрема:

 

–  Представників керівних органів області, району, міста

–  Академіка НАН України – Миколи Жулинського

       Члена-кореспондента НАН України Ростислава Радишевського

       Видатного українського письменника Григорія Штоня

       Голови Тернопільської обласної організації НСПУ – Олександра Смика

 

Przemówienia oficjalnych gości, w tym:

 

– Przedstawiciela Konsulatu Generalnego RP w Łucku

– Przedstawiciela Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”

– Prof. dr hab. Anny Nasiłowskiej, prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

– Magdaleny Merty, doradcy Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Re­presjo­nowanych: Wspomnienie o Tomaszu Mercie, wiceministrze Kultury i Dzie­dzictwa Narodowego R.P.

 

Інавгураційні виступи / Wykłady inauguracyjne

15.00–19.00

 

Музей Юліуша Словацького / MuzeumJuliuszaSłowackiego

Концерт до 200-річчя від дня народження Станіслава Монюшка:

Наталія Травкіна та Микола Нагірняк (Рівне)

(Програма включає твори Станіслава Монюшка, Фридерика Шопена,

Яна Ігнація Падеревського

 

Koncert z okazji 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki:
Natalia Trawkina i Mikołaj Nahirniak (Równe)


Ювілейні виступи / Wystąpienia rocznicowe:

 

Душа-ластівка далеко від землі ...
– поетично-музична вистава до 210-річчя Юліуша Словацького
у виконанні студенток Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка:
Уляни Павшишин, Роксолани Пристай, Анастасії Марчак, Вікторії Григорчук, Лілії Зубар, Уляни Стець, Марти Клименко (польська філологія) та Юлії Осмачко і Ольги Мичко (Інститут музичного мистецтва).

(Концепція і режисура д-р Віра Меньок, Полоністичний науково-інформаційний центр ім. Ігоря Менька Дрогобицького державного педагогічного університету
ім. Івана Франка
)

 

Dusza-jaskółka daleko od ziemi…
impresja poetycko-muzyczna na 210. urodziny Juliusza Słowackiego
w wykonaniu studentek Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego
im. Iwana Franki w Drohobyczu:
Ulany Pawłyszyn, Roksolany Prystaj, Anastazji Marczak, Wiktorii Hryhorczuk,
Lilii Zubar, Ulany Steć, Marty Kłymenko
(filologia polska) oraz
Julii Osmaczko i Olgi Myczko (Instytut Sztuki Muzycznej).


(Koncepcja i reżyseria dr Wiera Meniok, Polonistyczne Centrum
Naukowo-Informacyjne im
. Igora MeniokaPaństwowego Uniwersytetu
Pedagogicznego im. Iwana Franki w Drohobyczu)
5 вересня / września (четвер / czwartek)

 

9.00–13.00 Засідання в секціях / Obradywsekcjach

 

1. Історична секція / Sekcjahistoryczna

 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна акедемія ім. Тараса Шевченка / Obwodowa Akademia Humanistyczno-Pedagogiczna im. TarasaSzewczenkiwKrzemieńcu

 

Історична конференція / Konferencja historyczna:
З історії Польщі та України /
Z dziejów Polski i Ukrainy

 

Вітальне слово, проф., канд. фіз.-мат. наук, Заслужений працівник народної ос­віти України, Афанасій Ломакович – ректор Кременецької обласної гума­ні­тарно-педа­гогічної академії ім. Тараса Шевченка/ Powitanie, prof. dr nauk fiz. i matem., Zasłu­żony Pracownik Oświaty Ukrainy, Afanasij Łomako­wycz, Rektor Krze­mie­niec­kiej Obwo­dowej Akademii Humanistyczno-Pedagogicznej im. Tarasa Szewczenki.

 

 

 

9.00–13.00

 

2. Культурознавча секція / Sekcjakulturoznawcza

 

Музей Юліуша Словацького / MuzeumJuliuszaSłowackiego

 

Конференція / Konferencja:
Музейна справа та культурна спадщина
Zagadnienia z zakresu muzealnictwa i dziedzictwa kulturowego

 

 

 


15.00–19.00

 

Музей Юліуша Словацького / MuzeumJuliuszaSłowackiego

 

Конференція літературознавча / Konferencja literacka:


Романтичне окрилення – колись і тепер
Inspiracje romantyczne – dawniej i dziś

 

 

 

 

 

Презентація збірника
„Вокальні твори С. Монюшка та Ф. Шопена в класі постановки голосу”
. ГалинаШвидків, співачка (Рівнe). Концерт

 

Prezentacja zbioru
„Utwory wokalne S. Moniuszki oraz F. Chopina w klasie ustawienia głosu”.

Hałyna Szwydkiw, piosenkarka (Równe). Koncert

 

SpołecznaSzkoła Polska im. Juliusza Słowackiego w Krzemieńcu /

ШколапольськоїмовиприТовариствівідродженняпольськоїкультури
ім. Юліуша Словацького у Кременці

 

Spotkanie autorskie z młodzieżą. Małgorzata Karolina Piekarska,
pisarka, prezes Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich


Авторська зустріч з молоддю. Малгожата Кароліна Пєкарска,
письменниця, голова Варшавського відділення Спілки польських письменників

 

 


6 вересня / września (piątek / п’ятниця)

 

9.00–15.00

 

Виїздне засідання на тему пам’яток архітектури до Накваші та Підкаменя /
Sesja zabytkoznawcza do Nakwaszy i Podkamienia

 

Накваша / Nakwasza

Зустріч з вчительським колективом та учнями Наквашанської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів, відвідування музею Леопольда Бучковського / Spotkanie z gronem peda­gogicznym i uczniami Ogólnokształcącej Szkoły w Nakwaszy, zwiedzenie Mu­zeum Leo­polda Buczkowskiego

 

 

 

Підкамінь / Podkamień

Dawny kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Panny Marii i klasztor oo. Domi­nikanów (ob. kościół i klasztor Pochodzenia Drzewa Krzyża Pańskiego) / колишня церква Успіння Пре­святої Богородиці та домініканський монастир (нині – Церква і Монастир походження дерева Хреста Господнього)

 

16.00–19.00

 

Музей Юліуша Словацького / MuzeumJuliuszaSłowackiego

 

Конференція / Konferencja:
Скарбниця багатовікової спадщини – питання літератури
Skarbnica dziedzictwa wieków – zagadnienia z zakresu literatury

 

 


7 вересня / września (sobota / субота)

 

Виїздне засідання на тему пам’яток архітектури до Вишнівця та Збаража /
Sesja zabytkoznawcza do
WiśniowcaiZbaraża

 

Вишнівець / Wiśniowiec

9.00–10.00

Національний заповідник „Замки Тернопілля”: Вишнівецький палац /
RezerwatNarodowyZamkiTarnopolszczyzny”: PałacwWiśniowcu

 

 

Збараж / Zbaraż

11.00–19.00

Національний заповідник „Замки Тернопілля”: Збаразький замок / RezerwatNarodowyZamkiTarnopolszczyzny”: Zamek wZbarażu,

 

 

 

Літературна бесіда / Biesiada literacka

 

1. Конференція / Konferencja
В літературному горнилі / W literackim tyglu

 

2. Обговорення в контексті власної творчості
Omówienia w kontekście własnej twórczości

 

 

3. Презентації поетичних та прозових книг
польськими та українськими письменниками
Prezentacje
książekpoetyckichiprozatorskich
przezliteratówpolskichiukraińskich

Модерація: проф., д-р габ. Анна Насіловска,
голова Головного правління Спілки польських письменників

Prowadzenie: prof. dr hab. Anna Nasiłowska,
prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich
/

 

4. Презентації видань / Prezentacje wydawnictw

 

 

5. Прес-блок / Blok prasowy

 

Засідання супроводжують / Spotkaniom towarzyszy:


ZAKOŃCZENIE DIALOGU DWÓCH KULTUR

ЗАВЕРШЕННЯ ДІАЛОГУ ДВОХ КУЛЬТУР

21 września (sobota / субота)

Warszawa / Варшава

10.00

Złożenie wieńców pod pomnikiem Juliusza Słowackiego na Placu Bankowym i pod pomnikiem Tarasa Szewczenki przez delegacje polskie i ukraińskie / Покладання вінків до пам’ятника Юліушу Словацькому на Банківській площі та до пам’ятника Тарасу Шевченку польською та українською делегаціями.

11.00–15.00

Siedziba Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 / Садиба Головного правління Спілки польських письменників, м. Варшава, вул. Краківське Передмістя 87/89

 

Wystąpienia okolicznościowe / Виступи з нагоди ювілею

 

Konferencja naukowa/ Наукова конференція:
Kazimierz Wierzyński. W 50. lecie śmierci
Казімєж Вєжинський. До 50-ї річниці від дня смерті

 

 

Część artystyczna / Художня частина

 

prezentacje wierszy Kazimierza Wierzyńskiego,
poetów grupy Skamander oraz poetów ukraińskich XX w.
Презентація віршів Казімєжа Вєжинського,
поетів групи „Скамандер”та українських поетів XX ст.

 

Konferencję zamykazłożeniekwiatównamogileKazimierzaWierzyńskiegonaCmentarzuPowązkowskim / Конференція завершується покладанням кві­тів на могилу Казімєжа Вєжинського на Повонзківському цвинтарі.